e-mail: 

До відома авторів

До відома авторів

Журнал «Вісник аграрної науки» публікує пріоритетні теоретичні, аналітичні,
узагальнювальні, постановчі та методичні статті з актуальних питань аграрної науки.
Подані експериментальні статті повинні мати таку структуру: вступ (постановка пробле-
ми); аналіз останніх досліджень і публікацій з досліджуваної теми; матеріали та мето-
ди; результати досліджень (виклад основного матеріалу статті з повним обґрунтуванням
одержаних наукових результатів); висновки та перспективи подальших пошуків у даному
на­пря­мі; список використаної літератури має містити не менше 10 джерел з урахуванням
іноземних, з яких не менше 4-х — за останні 10 років відповідно до стандарту ДСТУ 7.1:2006
(при цьому не можна залишати гіперпосилання та посилатися на сайти в інтернеті, дже-
рела мають бути доступні).
Матеріали до редакції слід подавати на компакт-дисках CD-R, СD-RW.
Рукопис має містити: індекс УДК, назву статті українською, російською та англійською
мовами, повну назву організації, ініціали та прізвища усіх авторів трьома мовами, нау-
ковий ступінь, анотацію (реферат) та ключові слова (не більше 10).
Реферати з ключовими словами трьома мовами мають бути: інформативними (не мі-
стити загальних слів); змістовними (відображати основний зміст статті та результати до-
сліджень); структурованими (мета, методи, результати, висновки, ключові слова); обсягом
500 знаків з пробілами. У рефератах документів, що описують експериментальні роботи,
потрібно зазначати джерела даних і характер їх обробки; результати роботи слід описувати
гранично точно й інформативно, а також наводити основні теоретичні та експериментальні
результати, фактичні дані, виявлені взаємозв’язки та закономірності. За точність і якість
перекладу від­повідають автори.
Підписані авторами статті слід подавати у 2-х примірниках обсягом до 8 стор. (12–
14 тис. знаків), а для молодих учених — до 5-ти стор. (8–9 тис. знаків, включаючи таблиці,
рисунки, бібліографію), а також заяву з підписом автора (ів) про те, що надіслана стаття
не друкувалася і не подана до будь-яких інших видань. Текстові файли подавати 14 ке-
глем з інтервалом 1,5 у форматі редактора WORD-03, WRITE, графічні (зокрема діаграми
і карти) — лише чорно-білі, у форматі Excel, TIFF, CDR або PCX у супроводі текстового
роз­друку. Таблиці — компактні, з назвою та нумерацією. Примітки до таблиць слід розмі-
щувати одразу під ними.
Рисунки слід виконувати у 2-х примірниках на форматі, який забезпечує чітку передачу
всіх деталей, у масштабі 1:1 або 2:1. Кількість ілюстрацій не може перевищувати 4-х —
в оглядових статтях, 6-ти — в експериментальних і 2-х — у короткому повідомленні.
На рисунках допускаються лише цифрові та буквені позначення, пояснювальний текст
роз­міщується у підтекстівках до рисунків. Формули мають бути набрані у формульному
редакторі Equation Math Type і мати довжину рядка, що не перевищує 72 мм.
До рукопису додати експертний висновок установленої форми, внутрішню рецензію, за
необхідності — рекомендацію вченої ради організації, де працює (навчається) автор статті.
Додатково подати в електронному вигляді статтю англійською мовою для розміщення на
сайті журналу (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.10.2012
за No 1111, п. 2.9 «Про обов’язкову наявність статей англійською мовою на веб-сторінці
видання). Редакція не відповідає за достовірність перекладу англійською мовою тексту
статті та транслітерації списку літератури, який обов’язково слід подавати латиницею
(бажаний стиль АРА (htth://www.apastyle.org/) згідно з вимогами світових реферативних баз
даних. Транслітерувати український (російський) алфавіт латиницею потрібно відповідно до
постанови КМУ від 27.01.2010 No 55 (htth://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-%D0%BF).
Для транслітерації російського тексту латиницею можна безоплатно послуговуватися
сайтом http://www.translit.net.
На окремій сторінці слід зазначити відомості про автора (авторів): прізвище, ім’я,
по бать­кові, науковий ступінь, вчене звання, посаду і місце роботи, місто або населений
пункт, країну (якщо не Україна) — все це українською, російською та англійською мовами.
Слід також зазначити службову й домашню адреси (з поштовим індексом), службовий та
домашній телефони, електронну адресу, основні наукові інтереси автора (ів).
Редакція залишає за собою право на незначне редагування і скорочення (зі збереженням
головних висновків і стилю автора).
Відхилені рукописи не повертаються.