e-mail: 

Останній номер

Останній номер журналу

Випуск №8, 2017

Вісник аграрної науки, 2017, Вип.8

5 Балюк С.А., Медведєв В.В., Воротинцева Л.І., Шимель В.В. Сучасні проблеми деградації ґрунтів і заходи щодо досягнення нейтрального її рівня Baliuk S., Medvedev V., Vorotyntseva L., Shymel V. Problems of degradation of soils and measures on reaching its neutral level

12 Василенко М.Г. Вплив нових вітчизняних добрив і регуляторів росту рослин на мікробіологічні процеси в ґрунті  Vasylenko M. Influence of new domestic fertilizers and growth regulators of plants on microbiological processes in soil

19 Дзюбецький Б.В., Черчель В.Ю. Урожайність зерна скоростиглих гібридів кукурудзи різних сортозмін Dziubetskyi B., Cherchel V. Productivity of grain of early hybrids of corn of different strain changings

24 Вдовиченко Ю.В., Гратило О.Д., Смєнова Г.С. Технологія виробництва кормів для жуйних тварин згідно з вимогами органічного землеробства в умовах Півдня України Vdovychenko Yu., Gratylo A., Smenova H. Feed milling for ruminant animals according to demands of organic farming in conditions of the South of Ukraine

32 Кукса Ю.А., Комарова І.Б. Залежність урожайності ріпаку ярого від норм висіву, строків і способів сівби в умовах Північного Степу Kuksa Yu., Komarova I. Dependence of productivity of spring rape on seeding rates, time and methods of sowing in conditions of the Northern steppe

37 Шкурко Т.П. Поведінка високопродуктивних корів узимку за безприв’язно-боксового утримання Shkurko T. Behavior of highly productive cows in the winter at loose housing box growing

41 Демчук С.Ю., Скорик К.О. Анатомо-гістологічна структура внутрішніх статевих органів кіз зааненської породи Demchuk S., Skoryk K. Anatomo-histological structure of inner sexual organs of goats of Zaanenskaya breed

45 Моцний І.І., Нарган Т.П., Єриняк М.І., Лифенко С.П. Застосування похідних неповного пшенично-елімусного амфіплоїда (нпеа ) elytricum fertile в селекції пшениці м’якої озимої  Motsnyi I., Narhan T.,Yeryniak M., Lyfenko S. Application of derivatives of incomplete wheat-wild-rye amphiploid (WWRA) Elytricum fertile in selection of winter soft wheat

51 Балашова Г.С., Лавриненко Ю.О., Котов Б.С. Вплив концентрації сахарози та фітогормонів на процес бульбоутворення картоплі в культурі столонів in vitro Balashova H., Lavrynenko Yu., Kotov B. Influence of density of saccharose and aucsins upon the process of formation of tubers of potato in crop of stolons in vitro

56 Белоліпський В.О. Природні показники ґрунтоутворення та наслідки їх дестабілізації у землеробській практиці Belolipskyi V. Natural indexes of pedogenesis and aftereffect of their destabilising for implementation in agricultural practice

64 Вожегова Р.А., Малярчук М.П., Біляєва І.М., Марковська О.Є. Агрофізичні властивості темно-каштанового ґрунту за різних систем основного обробітку та удобрення на зрошуваних землях Vozhegova R., Maliarchuk M., Biliaieva I., Markovska O. Agro-physical properties of dark-chestnut soil at different systems of basic cultivation and fertilization on irrigated lands  

71 Новаковська І.О. Методологічні аспекти збереження основного національного багатства України Novakovska I. Methodological aspects of saving of the core national wealth of Ukraine

77 Бондар С.О. Урожайність пшениці озимої залежно від системи удобрення в різноротаційних сівозмінах Лісостепу Bondar S. Yield ability of winter wheat depending on fertilizer system in different crop rotations of Forest-steppe